پنجشنبه , 27/دي/1397
 Thursday , 17/January/2019
تعداد کل بازدیدها73857

مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...


مراسم خوشآمد گویی و تقدیر و تجلیل از آقای خولیو ولاسکو

...


برگزاری سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

...


رونمائی از ترجمه گلستان سعدی

...


همکاری ورزشی ایران و پاراگوئه با همت انجمن دوستی ایران و آرژانتین

...


حضور آقای دکتر لامبروسکی و دکتر نصرت وطنی در ایران

...تاریخ قبل و بعد از انقلاب اسلامی


emam khomeini

تاریخ سیاسی ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی


پس از برکناری رضا شاه در ۲۶ شهریور ۱۳۲۰ ه.ش محمدرضا پهلوی با حمایت انگلستان به سلطنت رسید.وی ۳۷ سال حکومت کرد و طی این مدت از پشتیبانی امریکا برخوردار بود.یکی از نهضت های بزرگ که بسیاری آن را آغاز حرکت مردم علیه محمدرضا شاه پهلوی می دانند ملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری دکتر مصدق و آیت ا… کاشانی در سال ۱۳۲۹ بود.

در تیرماه سال ۱۳۳۱ مردم در پشتیبانی از دکتر مصدق مخالفت قاطع خود را با شاه در جریان”قیام سی تیر” نشان دادند،یک سال بعد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ برای ساقط کردن دولت ملی دکتر مصدق صورت گرفت.شاه عملا از کشور گریخت ولی به اتکای نیروهای مسلح و با حمایت مستقیم امریکا و انگلستان توانست به کشور بازگردد و حاکمیت خود را از سر گیرد.

در سال ۱۳۴۲ حرکتی سیاسی و اجتماعی تحت لوای دین با رهبری آیت ا… خمینی صورت گرفت. خرداد ۱۳۴۲ رژیم شاه که هیچ امیدی برای مصالحه با آیت ا…خمینی نداشت ایشان را دستگیر و به ترکیه و سپس به عراق تبعید نمود.

انقلاب و رفراندوم


امام خمینی که دارای موقعیت بالای مذهبی بود با تکیه بر اسلام که نقش سیاسی متحد کننده دارد حکومت۵۰ ساله پهلوی را در ۱۳۵۷ ساقط نمود.آیت ا… خمینی ۱۲ بهمن ۱۳۵۷ به میهن خود بازگشتند و شورای انقلاب را تشکیل دادند.انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ به پیروزی رسید

مردم با اجرای رفراندوم جمهوری اسلامی را به عنوان نظام سیاسی کشور برگزیدند.مجلس خبرگان برای تدوین و نصویب قانون اساسی توسط مردم شکل گرفت.

beheshti

حکومت و تحولات آن


در سال ۱۳۵۸ ترور فیزیکی گروهی از چهره های شاخص انقلاب آغاز شد.در مرحله اول ترور ها که توسط گروه چپ التقاطی فرقان صورت گرفت تیمسار قرنی رییس ستاد مشترک ارتش جمهمری اسلامی،آیت ا… استاد مطهری از نظریه پردازان انقلاب اسلامی ،حاج مهدی عراقی و فرزندش،آیت ا.. قاضی طباطبائی عالم روحانی تبریز،دکتر مفتح از علمای برجسته انقلاب به شهادت رسیدند.

در مرحله دوم ترورها،سازمان مجاهدین خلق آیت ا… خامنه ای را مجروح و با بمب گذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی هفتاد نفر از بزرگان و مسئولان کشور را به شهادت رساندند.

در سال ۱۳۶۰ با بمب گذاری در محل تشکیل هیئت دولت موجب شهادت آقای رجائی رئیس جمهور و آقای باهنر نخست وزیر شدند.

در ۳۱ شهریور ۱۳۵۹ جنگ عراق علیه ایران آغاز شد.با وقوع انقلاب اسلامی در ایران و تضغیف ارتش و نیروهای مسلح و بروز بحران های داخلی،رژیم عراق با این تصور که ایران آمادگی کامل رویارویی با جنگ خارجی را ندارد با خمایت مادی و معنوی کشورهای غربی و عربی به ایران حمله کرد و پس از ۸سال شکست خورد و بر اساس قطعنامه ۵۹۸ به پشت مرزهای بین المللی بازگشت و به عنوان متجاوز و شروع کننده جنگ شناخته شد.

از جمله و قایع سال ۱۳۶۰ حمله نظامی امریکا به ایران بود زمامداران امریکا پس از تسخیر سفارت امریکا در تهران به بهانه نجات گروگان ها دست به یک عملیات تلافی جویانه زدند ولی در طبس با توفان شن مواجه و با تحمل صدمات منطقه را ترک کردند.

در چهاردهم خرداد۱۳۶۸ آیت ا…خمینی ،بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران،مردی که در دوران حیات خود بزرگترین انقلاب تاریخ معاصر را رهبری کرد و پرچم بیداری اسلامی را در جهان اسلام بر افراشت در گذشت.پس از رحلت آیت ا… خمینی مجلس خبرگان آیت ا… خامنه ای را به رهبری نظام جمهوری اسلامی ایران برگزید.

ایشان در اولین بیانات خود اعلام کردند “که هدف و راه امام خمینی را دنبال خواهند کرد”.

نگاهی به کشور ایران