درباره ما

انجمن دوستي ايران و آرژانتين
باتوجه به سوابق وپیشینه #تاریخی #فرهنگی وضرورت ایجاد زمینه #دوستی و#الفت بین #ملتهاوعلاقمندی به روابط دوستانه وارتباط متناسب،منطقی،متعارف ومطلوب میان #کشورها و درجهت ایجادوتداوم ماندگاری این نوع روابط و بهره مندی ازآثارحیات بخش #صلح ودوستي تشكيل گرديده است.